Recursos

buscar

Recursos.

Asociaciones

Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària

La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària fou fundada el 30-VI-1983 amb el desig d'omplir un buit que hi havia al nostre país, on aquestes disciplines han estat generalment menystingudes per culpa, en part, dels mateixos genealogistes i heraldistes, més dedicats a afalagar la vanitat humana que a estudiar-les i practicar-les d'una manera científica i rigorosa.

La  S C G H S V N es proposa l'estudi, recerca i promoció, a tots nivells amb criteri científic i rigor històric i metodològic, de la Genealogia, l'Heràldica, la Sigil·lografia,  la Vexil·lologia i Nobiliària catalanes.

ELS OBJECTIUS

1. Sensibilitzar el nostre poble envers aquestes disciplines.

2. Promoure-les i fomentar-les per tal que llur estudi sigui considerat com a part de la cultura popular catalana. Per això, s'organitzaran cicles de divulgació, seminaris o cursets d'estudis, congressos i exposicions, així com també s'establiran contactes i intercanvis o convenis amb entitats afins del món que s'hagin acreditat per la seva seriositat científica. Així mateix es promocionarà la creació d'associacions semblats a les diferents regions del Països Catalans.

3. Aconseguir que aquestes disciplines tingui un caràcter oficial.

4. Vetllar perquè la investigació d'aquestes disciplines tingui sempre un contingut científic i un rigor històric i metodològic fora de tot dubte.

5. Denunciar els aspectes equívocs i mercantilistes i el falsejament que molt sovint es relaciona amb aquestes disciplines.

6. Constituir i mantenir una biblioteca i un arxiu documental especialitzats.

7. Promoure i emprendre l'edició d'obres i la publicació d'estudis i tesines d'aquestes disciplines.

8. Crear i aconseguir, bosses de treball o premis per a la realització de treballs sobre aquestes matèries.

9. Publicar amb periodicitat un butlletí de l'associació destinat als socis i, eventualment, a la difusió cap a l'exterior.

10. Assessorar tècnicament persones o col·lectivitats interessades en les esmentades disciplines.

11. Lliurar credencials als socis que -amb els criteris que determini l'Associació- disposin d'un nivell de coneixements que permeti una garantia de llurs investigacions. I establir acords o convenis amb els centres i entitats que disposin de fonts d'informació a fi de facilitar, al màxim, l'accés dels socis amb credencials a les esmentades fonts.

12. Posar en pràctica qualsevol tasca que, a més de les assenyalades anteriorment, l'associació cregui oportuna per a la consecució dels seus fins.

Más información: http://www.scgenealogia.org/

Más información: Descargar fichero adjunto

| Volver a la página anterior |

© 2017 - Todos los derechos reservados

XHTML Valido ¡CSS Válido!