Docencia

buscar

Docencia. Licenciatura Historia.

Diplomática. Temarios.

Programa curso 2012-2013

Tipus d’assignatura: Teòrico-pràctica.    

Nº de crèdits: 5cr. teòrics i 1 de pràctic.

Professorat: Dr. Jesús Alturo i Perucho.

Les classes es faran en català.

Quatrimestre: Segon.   

OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA

Deixant ara de banda les lliçons teòriques, el mètode pedagògic aplicable a l’ensenyança de la Diplomàtica és el mateix que l’indicat per a la Paleografia. Tant en un cas com en l’altre, la lectura freqüent de facsímils que familiaritzin els estudiants amb els diversos tipus d’escriptura és insubstituïble. D’altra banda, també aquí és aconsellable el contacte directe amb documentació original. En les pràctiques de Diplomàtica caldrà tenir una especial consideració de les peculiaritats i característiques pròpies dels diplomes, això és, de l’anàlisi de l’esquema documental, de les fórmules, dels diferents tipus de segells, de la cronologia diversa, etcètera. Hom prestarà també una atenció especial a ensenyar als estudiants la confecció de regests documentals i l’edició crítica de diplomataris.

METODOLOGIA DOCENT

Teoria: A més de l’exposició i del comentari sobre els principis bàsics de les diverses matèries de l’assignatura, hom procurarà el diàleg i les discussions. Està previst també la realització de conferències i de col·loquis internacionals com a complement formatiu al llarg del curs.

Pràctiques: El mètode serà eminentment pràctic, amb exercicis constants d’edició, datació i regestació de documents damunt de facsímils de diferents tipus d’escriptures llatines, en llatí i en les principals llengües romàniques. També hom procurarà la consulta directa de diplomes originals, custodiats principalment a l’Arxiu Nacional de Catalunya, a la Biblioteca Nacional de Catalunya, l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i l’Arxiu Comarcal del Bages, amb qui el Seminari de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica té signats convenis de col·laboració, o amb altres institucions que estiguin al mateix cas.

TEMARI

1. Evolució del concepte de Diplomàtica.

2. Els estudis de Diplomàtica des del segle XVIII a l’actualitat.

3. Classificació dels documents segons el seu origen.

4. Característiques internes dels documents.

5. Delimitació entre documents públics i privats.

6. La minuta notarial.

7. La validació dels documents.

8. Els formularis a l’Edat Mitjana.

9. Origen i evolució de la institució del notariat.

10. Origen i característiques de les cancelleries.

11. Formes externes dels documents.

12. Documents originals i falsificacions.

13. Esquema de les clàusules documentals.

14. Funció i parts del protocol. El contingut dels preàmbuls.

15. Clàusules finals. Les subscripcions i signes manuals. Els signe rodat: origen i evolució.

16. El segells i la seva classificació.

17. Els cartorals.

18. Els registres.

19. Cronologia: indicació del dia, del mes i de l’any.

20. Els sistemes de còmput a Catalunya i a la Península Ibérica.

21. La cancelleria pontificia. Sistemes de datació dels documents pontificis.

22. Les llengues dels documents i les seves particularitats. Les clàusules rítmiques.

23. L’edició documental.

24. Els arxius.

BIBLIOGRAFIA

Agustí, J. – Voltes, P. – Vives, J.: Manual de cronología española y universal, Madrid 1952.

Battelli, G.: Diplomatica generale e pontificia, Roma 1967-68 (ad uso privato).

Bautier, R-H.: Chartes, Sceaux et Chancelleries. Études de Diplomatique et de Sigillographie médiévales. 2 vols. École des Chartes, Paris 1990.

Bresslau, H.: Manuale di diplomatica per la Germania e l’Italia. (reed. )Roma 1998.

Cappelli, A.: Cronografia, Cronologia e Calendario perpetuo, 3ª ed. Milà  1969.

Floriano Cumbreño, A. C.: Curso general de Paleografía y Diplomàtica españolas (con un apéndice de Diplomàtica pontificia), Oviedo, 2 vols. 1946.

García Larragueta, S.: Cronología (edad media), Pamplona 1976.

Giry, A.: Manuel de diplomatique, Paris 1894.

Guyotjeannin, O.: Diplomatique médiévale, Turnhout 1993.

Mundó, A. M.: La datació de documents pel rei Robert (996-1031) a Catalunya, dins “Anuario de estudios medievales” nº 4 (1967), pp. 12-34.

Paoli, C – Bascapè, G. C.: Diplomatica. Firenze 1949.

Tessier, G.: La Diplomatique, Paris 1966.

SISTEMA D’AVALUACIÓ

L’avaluació de l’assignatura es farà a partir d’un examen final (amb possibilitat d’un de parcial, eliminador de matèria), que valdrà el 70 % de la nota, i un treball de curs obligatori, valorable el 20 %; el 10 % restant de la qualificació s’obtindrà per la participació activa a classe.

OBSERVACIONS

Atenció als estudiants: despatx b7/149.


Más información: Descargar fichero adjunto

© 2018 - Todos los derechos reservados

XHTML Valido ¡CSS Válido!