Docencia

buscar

Docencia. Licenciatura Historia.

Paleografía y Diplomática. Epigrafía y Numismática. Temarios.

Programa curso 2012-2013

Tipus d’assignatura: teòrico-pràctica.

Nº de crèdits: 5 crèdits teòrics i 1 de pràctic.

Professorat: Dr. Jesús Alturo i Perucho.

Quatrimestre: Primer.

OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA

Atesa la impossibilitat de tractar amb un mínim de profunditat totes quatre disciplines en un sol quatrimestre i que la Diplomàtica, l’Epigrafia i la Numismàtica ja s’estudien en assignatures pròpies, hom prestarà una atenció especial a la Paleografia sense deixar d’exposar els principis bàsics de les altres matèries. Després d’explicar el concepte, l’objecte i el mètode de la Paleografia, se’n resseguirà la història i es comentarà la bibliografia essencial per països i per tendències d’anàlisis. Com a base d’estudi es prendrà l’alfabet i l’escriptura llatins, des del seu origen fins als nostres dies al llarg de la seva evolució cronològica i, quan s’escaigui, geogràfica. S’estudiaran també els diversos sistemes d’abreviació i de puntuació.

L’objectiu bàsic de l’assignatura és el de familiaritzar els estudiants amb el textos manuscrits per tal que siguin capaços d’iniciar-se en la correcta lectura i datació de les fonts històriques i filològiques bàsiques.

METODOLOGIA DOCENT

Teoria: A més de l’exposició i del comentari sobre els principis fonamentals de les diverses matèries de l’assignatura, hom procurarà el diàleg i les discussions. Està previst també la realització de conferències i de col·loquis internacionals com a complement formatiu al llarg del curs.

Pràctiques: El mètode serà eminentment pràctic, amb exercicis constants damunt de facsímils de diferents tipus d’escriptures llatines, en llatí i en les principals llengües romàniques. També hom procurarà la consulta directa de còdexs i de diplomes originals, custodiats principalment a l’Arxiu Nacional de Catalunya, a la Biblioteca Nacional de Catalunya, l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i l’Arxiu Comarcal del Bages, amb qui el Seminari de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica té signats convenis de col·laboració, o amb altres institucions que estiguin al mateix cas.

TEMARI

Bloc I: Paleografia.

A. Introducció.

   1. Evolució del concepte de Paleografia. Mètodes d’estudi i de recerca paleogràfica.

   2. Elements d’anàlisi paleogràfica i factors de transformació de l’escriptura.

   3. Els diversos tipus de transcripció. Paleografia i crítica textual.

   4. L’obra de J. Mabillon i dels Mauristes dels segles XVII i XVIII. Panorama crític dels principals estudis de Paleografia llatina fins a l’actualitat.

   5. Projectes internacionals en curs de realització sobre Paleografia.

B. Escriptura llatina. Origen i primers tipus.

   1. Origen de l’alfabet llatí.

   2. L’escriptura capital. La capital arcaica, l’epigràfica, la librària i la cursiva. La capital dita elegant.

   3. La uncial.

   4. Origen de l’escriptura minúscula. La semiuncial.

   5. L’escriptura de les cancelleries provincials romanes i dels regnes germànics.

   6. Les abreviatures i els signes d’interpunció.

C. La fragmentació gràfica altmedieval.

   1. Les escriptures insulars.

   2. Les escriptures merovíngies.

   3. Les escriptures beneventanes.

   4. Les escriptures visigòtiques.

D. La nova escriptura supranacional. La minúscula carolina i les seves variants.

E. L’escriptura gòtica i les seves modalitats.

   1. La gótica textual i la gótica diplomática.

   2. Varietats de les cursives gòtiques a Catalunya i a la Península Ibérica.

   3. Origen, característiques i evolució de la cortesana, la procesal i l’encadenada castellana.

F. Origen i difusió de l’escriptura humanística.

G. Els tipus de la impremta incunable i dels primers impresos.

Bloc II: Diplomàtica.

Evolució del concepte de Diplomàtica i el seu naixement com a ciència.

Bloc III: Epigrafia.

El concepte d’Epigrafia. Paleografia epigràfica.

Bloc IV: Numismàtica.

El concepte de Numismàtica.

SISTEMA D’AVALUACIÓ

L’avaluació de l’assignatura es farà a partir d’un examen final (amb possibilitat d’un de parcial, eliminador de matèria), que valdrà el 70 % de la nota, i un treball de curs obligatori, valorable el 20 %; el 10 % restant de la qualificació s’obtindrà per la participació activa a classe.

BIBLIOGRAFIA

      Batlle, P.: Epigrafía latina. Barcelona 1963.

      Bischoff, B.: Paléographie de l’Antiquité Romaine et du Moyen Âge Occidental. Paris 1985.

      Boyle, L.: Medieval Latin Palaeography. A Bibliographical Introduction. Toronto 1984.

      Bresslau, H.: Manuale di diplomatica per la Germania e l’Italia. (Reed. )Roma 1998.

      Cappelli, A.: Dizzionario di abbreviature latine ed italiane, Milà 1949.

      Cencetti, G.: Compendio di paleografia latina, reed. Roma 1978.

      Giry, A.: Manuel de diplomatique, Paris 1894.

      Grierson, Introduzione alla numismatica, Roma 1984.

      Guyotjeannin, O.: Diplomatique médiévale, Turnhout 1993.

      Mallon, J.: Paléographie romaine, Madrid 1952.

      Mateu Ibars, J.-M.D. : Bibliografia paleográfica, Barcelona 1974.

      Millares Carlo, A.: Tratado de Paleografia española, 3ª ed. Madrid 1983.

      Mundó, A.M.: Obres completes, Barcelona 1999 ss.

      Susini, G. C.: Epigrafia romana, Roma 1982.

OBSERVACIONS

Atenció als estudiants: despatx b7/149.


Más información: Descargar fichero adjunto

© 2018 - Todos los derechos reservados

XHTML Valido ¡CSS Válido!