Docencia

buscar

Docencia. Grado Historia.

Paleografía. Temarios.

Programa curso 2012-2013

OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA

Atesa la impossibilitat de tractar amb un mínim de profunditat totes quatre disciplines en un sol quatrimestre i que la Diplomàtica, l’Epigrafia i la Numismàtica ja s’estudien en assignatures pròpies, hom prestarà una atenció especial a la Paleografia sense deixar d’exposar els principis bàsics de les altres matèries. Després d’explicar el concepte, l’objecte i el mètode de la Paleografia, se’n resseguirà la història i es comentarà la bibliografia essencial per països i per tendències d’anàlisis. Com a base d’estudi es prendrà l’alfabet i l’escriptura llatins, des del seu origen fins als nostres dies al llarg de la seva evolució cronològica i, quan s’escaigui, geogràfica. S’estudiaran també els diversos sistemes d’abreviació i de puntuació. L’objectiu bàsic de l’assignatura és el de familiaritzar els estudiants amb el textos manuscrits per tal que siguin capaços d’iniciar-se en la correcta lectura i datació de les fonts històriques i filològiques bàsiques.

METODOLOGIA DOCENT

Teoria: A més de l’exposició i del comentari sobre els principis fonamentals de les diverses matèries de l’assignatura, hom procurarà el diàleg i les discussions. Està previst també la realització de conferències i de col·loquis internacionals com a complement formatiu al llarg del curs.

Pràctiques: El mètode serà eminentment pràctic, amb exercicis constants damunt de facsímils de diferents tipus d’escriptures llatines, en llatí i en les principals llengües romàniques. També hom procurarà la consulta directa de còdexs i de diplomes originals, custodiats principalment a l’Arxiu Nacional de Catalunya, a la Biblioteca Nacional de Catalunya, l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i l’Arxiu Comarcal del Bages, amb qui el Seminari de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica té signats convenis de col·laboració, o amb altres institucions que estiguin al mateix cas.

TEMARI

Bloc I: Paleografia.

A. Introducció: (i) Evolució del concepte de Paleografia. Mètodes d’estudi i de recerca paleogràfica. (ii) Elements d’anàlisi paleogràfica i factors de transformació de l’escriptura. (iii) Els diversos tipus de transcripció. Paleografia i crítica textual. (iv) L’obra de J. Mabillon i dels Mauristes dels segles XVII i XVIII. Panorama crític dels principals estudis de Paleografia llatina fins a l’actualitat. (v) Projectes internacionals en curs de realització sobre Paleografia.

B. Escriptura llatina. Origen i primers tipus: (i) Origen de l’alfabet llatí. (ii) L’escriptura capital. La capital arcaica, l’epigràfica, la librària i la cursiva. La capital dita elegant. (iii) La uncial. (iv) Origen de l’escriptura minúscula. La semiuncial. (v) L’escriptura de les cancelleries provincials romanes i dels regnes germànics. (vi) Les abreviatures i els signes d’interpunció.

C. La fragmentació gràfica altmedieval: (i) Les escriptures insulars. (ii) Les escriptures merovíngies. (iii) Les escriptures beneventanes. (iv) Les escriptures visigòtiques. (v) La nova escriptura supranacional. La minúscula carolina i les seves variants.

E. L’escriptura gòtica i les seves modalitats: (i) La gótica textual i la gótica diplomática. (ii) Varietats de les cursives gòtiques a Catalunya i a la Península Ibérica. (iii) Origen, característiques i evolució de la cortesana, la procesal i l’encadenada castellana.

F. Origen i difusió de l’escriptura humanística.

G. Els tipus de la impremta incunable i dels primers impresos.

Bloc II: Diplomàtica.

Evolució del concepte de Diplomàtica i el seu naixement com a ciència.

Bloc III: Epigrafia.

El concepte d’Epigrafia. Paleografia epigràfica.

Bloc IV: Numismàtica.

El concepte de Numismàtica.

SISTEMA D’AVALUACIÓ

L’avaluació de l’assignatura es farà a partir d’un examen final (amb possibilitat d’un de parcial, eliminador de matèria), que valdrà el 70 % de la nota, i un treball de curs obligatori, valorable el 20 %; el 10 % restant de la qualificació s’obtindrà per la participació activa a classe.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

 • Batlle Hugue, P.: Epigrafía latina. Barcelona, 1963. @
 • Bischoff, B.: Paléographie de l’Antiquité Romaine et du Moyen Âge Occidental. Paris, 1985. @
 • Boyle, L.: Medieval Latin Paleography. A Bibliographical Introduction. Toronto, 1984. @
 • Bresslau, H.: Manuale di diplomatica per la Germania e l’Italia. Roma, 1998 (reed.). @
 • Cappelli, A.: Dizionario di abbreviature latine ed italiane. Milà, 1990 (6ª ed.). @
 • Cencetti, G.: Compendio di paleografia latina. Roma, 1978 (reed.). @
 • Giry, A.: Manuel de diplomatique. Genève, 1975. @
 • Grierson, Ph.: Introduzione alla numismatica. Roma, 1984. @
 • Guyotjeannin, O.: Diplomatique médiévale. Turnhout, 1993. @
 • Mallon, J.: Paléographie romaine. Madrid, 1952. @
 • Mateu Ibars, J.; Mateu Ibars, M. D.: Bibliografia paleográfica. Barcelona, 1974. @
 • Millares Carlo, A.: Tratado de Paleografia española. Madrid, 1983 (3ª ed.). @
 • Mundó, A. M.: Obres completes. Barcelona, 1998-. @
 • Susini, G.: Epigrafia romana. Roma, 1982. @

Más información: Descargar fichero adjunto

© 2018 - Todos los derechos reservados

XHTML Valido ¡CSS Válido!